“สภาประชาชนลุ่มน้ำอิง” เป็นการรวมตัวกันของชุมชนในลุ่มน้ำอิงตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำในจ.พะเยาและเชียงรายตลอดความยาวกว่า 260 กิโลเมตรก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง   โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ภายใต้แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการคิด วางแผน และจัดการ เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำอิงทั้งดิน น้ำ ป่า พื้นที่ชุ่มน้ำ สัตว์น้ำ และสัตว์ป่า ให้ก่อเกิดประโยชน์แก่คนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เท่าเทียม และเป็นธรรม 

          วีดีโอ "ประวัติศาสตร์-นิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้ำอิง และการก่อเกิดสภาประชาชนลุ่มน้ำอิง" 

เพลงเครือข่ายลุ่มน้ำอิง 

กิจกรรมสภาฯล่าสุด

IMAGE งานเวทีสาธารณะสภาประชาชนลุ่มน้ำอิง

เวทีสื่อสารสาธารณะรับฟังความคิดเห็นชุมชนลุ่มน้ำอิงตอนกลาง ครั้งที่... Read More...
IMAGE งานบวชป่าสืบชะตาแม่น้ำอิงป่าบง

งานบวชป่าสืบชะตาแม่น้ำอิงป่าบงน้ำล้อมวันที่ 29 มี.ค. 2561 ณ ป่าชุ่มน้ำบ้านป่าบง ม. 1 ต.ยางฮอม... Read More...
IMAGE งานวันป่าชุ่มน้ำโลก 2561

งานวันป่าชุ่มน้ำโลก 2561 2 ก.พ. 61 ณ ป่าชุ่มน้ำบ้านบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย          ... Read More...
IMAGE งานศึกษาดูงานลุ่มน้ำแม่กลอง

การศึกษาดูงานลุ่มน้ำแม่กลอง วันที่ 10-12 พ.ย. 60     Read More...
IMAGE งานเวทีน้ำกับ SDG ที่จุฬา

เวที่เสวนาวิชาการ “บทบาทองค์กรประชาชนและภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ... Read More...

Photo Album : บวชป่าสืบชะตาอิง ป่าชุ่มน้ำบ้านป่าบง

Go to top