แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1) ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC)

2) สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต

3) สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง

4) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

5) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

6) สํานักงานประมงจังหวัดเชียงราย

7) สํานักงานประมงจังหวัดะเยา

8) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา 

9) เทศบาลตำบลสันมะค่า

10) ทรัพยากรแม่น้ำอิง เว็บไซท์ สผ.

 

Go to top