ปลาและสัตว์น้ำ

pla tong          จากการสำรวจชนิดพันธุ์ปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำอิง โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2558 โดยทำการสำรวจจำนวน 2 จุด พบปลาทั้งสิ้น 282 ชนิด จาก 42 วงศ์ สถานภาพของปลาในแม่น้ำอิงจากการตรวจสอบสถานภาพของปลาที่พบในการศึกษาพบปลาที่ติดสถานภาพของ IUCN Red List of Threatened Species (2006) และ Thailand Red Data: Fished (Vidthayanon, 2005) จำนวน 41 ชนิด โดยเป็นชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR-Critically endangered species) จำนวน 5 ชนิด ชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์ (EN-Endangered species) จำนวน 13 ชนิด ชนิดที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU-Vulnerable species) จำนวน 20 ชนิด ชนิดที่ถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (NT-Near Threatened) จำนวน 3 ชนิด

          ชนิดพันธุ์ประจำถิ่น (Endemic species) พบปลาที่เป็นปลาเฉพาะถิ่นของประเทศไทย 1 ชนิด คือ ปลาบู่สมิธ (Phenacostethus smithi Myer, 1928) นอกจากนี้พบปลาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว 4 ชนิด คือ ปลากดเกราะ Hypostomus plecostomus (Linnaeus, 1758) ปลาดุกรัสเรีย Clarias gariepinus (Burchell, 1822) ปลาหมอเทศ Oreochromis mossambicus (Peters, 1852) ปลานิล Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  1. โปสเตอร์ "ปลาลุ่มน้ำอิง" โดย สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต ปีที่ผลิต 2556
  2. หนังสือ "วังสงวนในลุ่มน้ำอิง: การจัดการเขตอนุรักษพันธุ์ปลาโดยชุมชนท้องถิ่น" โดย สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต ปีที่ผลิต 2558

 

Go to top