ทรัพยากรดิน

map river upper ingรายงานวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอิงอย่างยั่งยืน และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

  1. หมู่บ้านต๋อมดง
  2. หมู่บ้านห้วยหม้อ 
  3. หมู่บ้านร่องไฮ
  4. หมู่บ้านสันต้นผึ้ง
  5. หมู่บ้านวังศิลา
  6. หมู่บ้านปางมดแดง
  7. หมู่บ้านเวียงใต้
  8. หมู่บ้านน้ำแพร่
  9. หมู่บ้านงามเมือง 
  10. หมู่บ้านปากอิงใต้

 

Go to top