ภาพรวมทรัพยากรดิน น้ำ ป่า สัตว์ป่า และการจัดการโดยชุมชนท้องถิ่น 

 

 map ing culture ecology

โปรดคลิกเพื่อดูภาพขยาย

ทรัพยากรลุ่มน้ำอิงโดยภาพรวม และการจัดการโดยชุมชนท้องถิ่น

 1. book ing basinบทความ "Translating global commitments into action for successful forest landscape restoration: Lessons from Ing watershed in northern Thailand" May 2021 โดย RECOFTC
 2. หนังสือ "สภาประชาชนลุ่มน้ำอิง : พลวัตภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำอิง"ย ดร.สหัทยา วิเศษ ปีที่ผลิต 2562
 3. แผ่นพับ "จากต้นสายถึงปลายน้ำ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำอิงอย่างยั่งยืน" โดย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC)
 4. รายงาน "การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนบ้านม่วงชุม ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย" โดย สถาบันลูกโลกสีเขียว
 5. หนังสือ "ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำอิงอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน" โดย สภาประชาชนลุ่มน้ำอิงและคณะ ปีที่ผลิต 2562  
 6. หนังสือ "แนวทางพัฒนาข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำอิง : กรณีศึกษาบ้านสันมะค่า" โดย มจล.และคณะ  ปีที่ผลิต 2562   
 7. หนังสือ "องค์ความรู้สมุนไพรพื้นบ้าน บ้านห้วยหม้อ" โดย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) ปีที่ผลิต 2560 
 8. หนังสือ "การจัดการลุ่มน้ำอิงอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน" โดย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) ปีที่ผลิต 2562 
 9. หนังสือ หมู่บ้านต้นแบบในการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน โดย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) ปีที่ผลิต 2561 
 10. รายงาน "สถานภาพแม่น้ำอิง" โดย สผ. 2558
 11. หนังสือ "ลุ่มน้ำอิง" โดย สหัทยา วิเศษ และคณะ ปีที่ผลิต  2545 
 12. หนังสือ "แม่ญิงลุ่มน้ำอิง" โดย สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง ปีที่ผลิต  2560 
 13. หนังสือ "การจัดการลุ่มน้ำโดยชุมชน"  โดย สหัทยา วิเศษ และ นิคม บุญเสริม ปีที่ผลิต  2547
 14. หนังสือ "บทเรียนการจัดการทรัพยากรของชุมชนในลุ่มน้ำอิง"โดย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) ปีที่ผลิต 2560 
 15. หนังสือ "คนน้ำป่า ผญาพยาว"  โดย ชนากานต์ วงศ์วารินทร์ และคณะ ปีที่ผลิต 2546 
 16. แผ่นพับ "การจัดการทรัพยากรบ้านม่วงชุม"   โดย เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ลานนา (กลุ่มรักษ์เชียงของ)
 17. แผ่นพับ "อาหารจากป่าบ้านม่วงชุม"  โดย กลุ่มแม่บ้านม่วงชุม และเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ลานนา (กลุ่มรักษ์เชียงของ)
 18. หนังสือ "ปฎิทินฤดูกาล อาหารคนลุ่มน้ำอิง"   ปีที่ผลิต 2550 

 

วีดีโออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

IMG 3473

Go to top