ทรัพยากรป่าไม้

IMG 0052         สังคมพืชที่พบในพื้นที่ลุ่มน้ำอิงเป็นป่าเบญพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าไผ่ และป่าดิบแล้ง จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2543 พบว่า พื้นที่ป่าไม้ที่ปกคลุมอยู่ในปัจจุบันได้ถูกกำหนดและจำแนกประเภทของพื้นที่ป่าไว้หลายรูปแบบ เนื่องจากระบบการบริหารจัดการที่มีความแตกต่างกันและซับซ้อนในการดำเนินการในอดีต ทำให้มีการประกาศพื้นที่อนุรักษ์ซ้อนทับกันหลายแห่ง ดังนั้นพื้นที่บริเวณเดียวกันอาจมีหลายสถานภาพ เช่น พื้นที่บริเวณหนึ่งอาจมีสถานภาพเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อุทยานแห่งชาติซ้อนทับกันอยู่ เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่สามารถคิดพื้นที่ป่าจากพื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมดรวมกันได้

         ในพื้นที่ลุ่มน้ำอิงมีพื้นที่อนุรักษ์ ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 34 แห่ง พื้นที่อุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง และมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่จัดการโดยชุมชน 19 แห่ง  ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

 ข้อมูลอื่นๆ

  1. รายงานการศึกษา "โครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชน บ้านงามเมือง ม.11 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย" โดย ชุมชนบ้านงามเมือง และภาคี 2559
  2. รายงานการศึกษา "โครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชน บ้านน้ำแพร่ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย" โดย ชุมชนบ้านน้ำแพร่ และภาคี 2558
  3. ตารางรายชื่อป่าชุมชนในลุ่มน้ำอิง
  4. พืชอาหารจากป่าแม่ปืม อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดย สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง
  5. แผ่นพับ "เครือข่ายป่าชุมชนพะเยา"  โดย  โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรจังหวัดพะเยา

 

Go to top