ทรัพยากรสัตว์ป่าและนก

1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
          สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในพื้นที่ลุ่มน้ำอิง จากการสำรวจโดยตรงบริเวณพื้นที่ป่าดอยยาวและพื้นที่ชุ่มน้ำบ้านบุญเรือง ทุ่งงิ้ว และการรวบรวมข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า พื้นที่ลุ่มน้ำอิงพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างน้อย 32 ชนิด จาก 17 วงค์ มีสถานภาพของนกที่ติดสถานภาพของของ IUCN Red List of Threatened Species (2017-3) โดยพบ ชนิดที่วิกฤตมีความเสี่ยงสูงมากที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ (CR- Critically Endangered) จำนวน 1 ชนิด คือ ลิ่นชวา (Manis javanica) ชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์ (EN-Endangered species) จำนวน 2 ชนิด คือ หมาใน (Cuon alpinus) และชะนี (Hylobates lar) ชนิดที่มีความเสี่ยงต่อสูญพันธุ์ในธรรมชาติสูง (VU - Vulnerable) จำนวน 4 ชนิด คือ เลียงผา (Capricornis sumatraensis) กวางป่า (Cervus unicolor) เสือปลา (Prionailurus viverrinus) และหมูหริ่ง (Arctonyx collaris) ชนิดที่ถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (NT-Near Threatened) จำนวน 1 ชนิด คือ นากใหญ่ธรรมดา (Lutra lutra)

2. สัตว์เลื้อยคลาน
IMG 9581          จากการสำรวจโดยตรงบริเวณพื้นที่ป่าดอยยาวและพื้นที่ชุ่มน้ำบ้านบุญเรือง ทุ่งงิ้ว และการรวบรวมข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า สัตว์เลื้อยคลานที่พบในลุ่มน้ำอิงอย่างน้อย 32 ชนิด จาก 14 วงค์ สถานภาพของสัตว์เลื้อยคลานที่ติดสถานภาพของของ IUCN Red List of Threatened Species (2017-3) โดยพบ ชนิด ชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์ (EN-Endangered species) จำนวน 2 ชนิด คือ เต่าปูลู (Platysternon megacephalum (Gray, 1831)) และเต่าเหลือง (Indotestudo elongata (Blyth, 1853)) ชนิดที่มีความเสี่ยงต่อสูญพันธุ์ในธรรมชาติสูง (VU - Vulnerable) จำนวน 3 ชนิด คือ งูเห่าสยามพ่นพิษ (Naja siamensis (Laurenti, 1768)) งูจงอาง (Ophiophagus hannah (Cantor, 1836)) และงูหลาม (Python bivittatus (Kuhl, 1820)) ดังตารางที่ 2.2-2

3. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
          จากการสำรวจโดยตรงบริเวณพื้นที่ป่าดอยยาวและพื้นที่ชุ่มน้ำบ้านบุญเรือง ทุ่งงิ้ว และการรวบรวมข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบในลุ่มน้ำอิงอย่างน้อย 16ชนิด จาก 6 วงค์ ดังตารางที่ 2.2-3

4. สัตว์ปีก
IMG 3978          จากการรวบรวมข้อมูลชนิดนกที่พบในพื้นที่ลุ่มน้ำอิง ทั้งจากข้อมูลการสำรวจโดยตรงในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำบ้านบุญเรือง บ้านทุ่งงิ้ว ป่าดอยยาวบ้านงามเมือง บ้านน้ำแพร่ ข้อมูลจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว ปี 2557 สำรวจนกน้ำบริเวณกว๊านพะเยาและหนองเล็งทราย พบว่า พบนกที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำอิงอย่างน้อย 181 ชนิด จาก 61 วงค์ สถานภาพของนกที่ติดสถานภาพของของ IUCN Red List of Threatened Species (2017-3) โดยพบ ชนิด ชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์ (EN-Endangered species) จำนวน 1 ชนิด คือ นกยูง Pavo muticus ชนิดที่ถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (NT-Near Threatened) จำนวน 2 ชนิด คือ เป็ดดำหัวสีน้ำตาล Aythya nyroca และนกปากแอ่นหางดำ Limosa melanuroides (ดังตารางที่ 2.2-4)

5. ตารางรายชื่อสัตว์ประเภทต่างๆ

 

Go to top