เวที่เสวนาวิชาการ

บทบาทองค์กรประชาชนและภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 301

อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 IMG 2464

ข้อเสนอร่วม ในเวที่เสวนาวิชาการ “บทบาทองค์กรประชาชนและภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)” วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 301 ชั้น  อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

  1. แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ (การจัดการดิน น้ำ ป่า เศรษฐกิจ สังคม) ที่มาจากข้างล่างและอย่างมีส่วนร่วม
  2. จัดทำ (ยกระดับ) ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อประโยชน์ การจัดการ ติดตาม ประเมินผล
  3. กลไกการประสานงาน (ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน)
  4. การจัดการร่วม (ประชาชน ประชาสังคม รัฐ) (แผนการจัดการลุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วม) (การจัดการป่าร่วม)
  5. สร้างพื้นที่ (ยกระดับ) รูปธรรมในการจัดการทรัพยากร การยกระดับพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นแรมซ่าร์ไซส์
  6. การฟื้นฟูลุ่มน้ำควรสร้างแรงจูงใจให้คนปลูกไม้ ปลูกป่า สามารถใช้ประโยชน์จากไม้ที่ปลูกได้อย่างยั่งยืน
  7. ควรส่งเสริมภาคผลิตที่ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Go to top