อิงฟอร์รัม: เวทีประชาสังคมเพื่อทรัพยากรลุ่มน้ำอิง

22 มีนาคม 2560 ณ สถาบันปวงผญาพยาว วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

          ในการดำเนินงานหลายปีที่ผ่านมาของภาคประชาสังคมลุ่มน้ำอิงได้มีข้อค้นพบสำคัญหลายประการ จึงได้จัด "อิงฟอร์รัม: เวทีประชาสังคมเพื่อทรัพยากรลุ่มน้ำอิง" ขึ้นเพื่อวิเคราะห์ สรุป และวางแนวทางข้างหน้าร่วมกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและประสิทธิผลที่มากขึ้นในอนาคตใน 6 ด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนในลุ่มน้ำอิง ได้แก่ 1) ความรู้เรื่องป่าชุ่มน้ำและแนวทางการจัดการ 2) บทบาทและความสำคัญของแม่หญิงกับทรัพยากรลุ่มน้ำอิง 3) แนวทางการจัดการน้ำและสัตว์น้ำ เช่น เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลากับการอนุรักษ์สัตว์น้ำโดยท้องถิ่น 4) ป่าชุมชนและความยั่งยืนโดยชุมชน 5) ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับทรัพยากรและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 6) บทบาทและความสำคัญของสื่อท้องถิ่น รวมทั้งแนวทางการพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือเพื่อการจัดการทรัพยากร 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำอิงอย่างมีส่วนร่วม
2) เพื่อสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ถึงข้อมูลและความรู้ดังกล่าวข้างต้น
3) เพื่อให้เกิดผลเชิงนโยบายในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำอิง

17125186 1235290043255082 1322964146 n

รูปแบบการจัดกิจกรรม เป็นการเสวนาในประเด็นต่างๆ 6 เด็นคือ

  • ห้อง 1 “แม่หญิงกับทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำอิง” 

  • ห้อง 2 “ป่าชุมชนกับความยั่งยืนโดยท้องถิ่น” 

  • ห้อง 3 “ความรู้เรื่องป่าชุ่มน้ำในลุ่มน้ำอิงและแนวทางการจัดการ” 

  • ห้อง 4 “แนวทางการจัดการน้ำและสัตว์กน้ำอย่างมีส่วนร่วม”

  • ห้อง 5 “ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับทรัพยากรบ้านตนเอง”

  • ห้อง 6 “บทบาทของสื่อชุมชนเพื่อท้องถิ่น”

 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 6 ด้าน จากเวที : เวทีประชาสังคมเพื่อทรัพยากรลุ่มน้ำอิง 22 มีนาคม 2560 

อัลบั้มรูป

 

 

Go to top